Shusaku Arakawa

Shusaku Arakawa, E.x.e.r.c.i.s.e. No. 2, 1969, oil and felt tip pen on canvas, 183x124 cm

E.x.e.r.c.i.s.e. No. 2, 1969, oil and felt tip pen on canvas, 183x124 cm