Addio Hidetoshi Nagasawa

Hidetoshi Nagasawa, Sicilia 2017, Photo by Peppino Sciortino