Oscar Giaconia, Jacopo Miliani e Driant Zeneli alla GAMeC

Oscar Giaconia, The Grinder, 2015. Ph. Marco Ronzoni