Giovanni Anselmo, Lothar Baumgarten e Haim Steinbach da Vistamare

Giovanni Anselmo, Lothar Baumgarten e Haim Steinbach da Vistamare